top of page

Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1. Verkoper: Bransbest, een eenmanszaak gevestigd te Deventer, Zutphenseweg 6,, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70159602.

1.2. Koper: De natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Bransbest voor de aankoop van producten.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van producten door Bransbest.

2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Bransbest en de Koper.

3. Producten en Diensten

3.1. Bransbest handelt in paddenstoelen, paddenstoel gerelateerde producten, snacks (zoals bitterballen, kroketten, en burgers), en kweekmaterialen (sporen en kweeksets voor oesterzwammen).

3.2. De omschrijvingen, afbeeldingen, prijzen en andere informatie over de producten zijn zo accuraat mogelijk, maar Bransbest kan niet garanderen dat alle informatie foutloos en volledig is.

3.3. Bransbest is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen, met dien verstande dat wij je tenminste 14 dagen tevoren hierover op de hoogte stellen, indien de stijging meer dan 5% op jaarbasis bedraagt. Mocht je bezwaar hebben te gen de gewijzigde prijs, dan heb je de mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen c.q. op te zeggen door een e-mail te sturen aan michel@bransbest.nl

4. Bestelling en Betaling

4.1. Bestellingen kunnen worden geplaatst via de mail (michel@bransbest.nl), via whatsapp (06-58924471) of andere door Bransbest aangegeven kanalen.

4.2. Betaling dient te geschieden conform de op de factuur aangegeven betaalmethoden en binnen de op de factuur aangegeven betaaltermijn. Bransbest behoudt zich het recht om overeengekomen kortingen te beperken indien niet aan deze betaalvoorwaarden voldaan wordt.

4.3. Bransbest behoudt het recht om bestellingen te weigeren of aanvullende informatie op te vragen alvorens een bestelling te accepteren.

5. Levering en Verzendkosten

5.1. Snacks worden bevroren geleverd, paddenstoelen worden gekoeld geleverd, en kweekmaterialen worden met de post of pakketdienst bezorgd.

5.2. De exacte verzendkosten worden gecommuniceerd bij het plaatsen van de bestelling.

5.3. Bransbest streeft naar een snelle levering. De exacte levertijd wordt gecommuniceerd bij het plaatsen van de bestelling.

5.4. Bransbest rekent geen leverkosten bij bestelling van paddenstoelen of snacks in de directe omgeving van Deventer (straal 10 km), tenzij anders overeengekomen is en mits het geen extra levering betreft. Een levering wordt als een extra levering gezien wanneer er binnen 7 weekdagen een extra keer geleverd moet worden, of wanneer het een spoedbestelling betreft.

6. Annulering en Retournering

6.1. Annulering van een bestelling is mogelijk vóór de verzending. Neem hiervoor contact op met Bransbest.

6.2. Retournering is alleen mogelijk volgens de geldende wetgeving.

7. Klachten en Garantie

7.1. Klachten over geleverde producten dienen binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk te worden gemeld.

7.2. Bransbest staat in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de geleverde producten. Indien een product gebreken vertoont, zal Bransbest zorg dragen voor vervanging of restitutie, mits richtlijnen voor transport, opslag, gebruik, bereiding of andere handelingen door besteller of klant gevolgd zijn en het zorgvuldigheidbeginsel is gevolgd.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Bransbest is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik of niet opvolgen van gegeven product- en gebruiksaanwijzingen van de geleverde producten, én klant vrijwaart Bransbest tegen eventuele aanspraken van derden.

8.2. De totale aansprakelijkheid van Bransbest is beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende levering.

8.3. Bransbest is niet aansprakelijk voor gezondheidschade veroorzaakt door ingrediënten van de geleverde diepgevroren producten. Bransbest legt de verantwoordelijkheid voor de ingrediënten bij de producten van de snacks, aangezien deze white-label geproduceerd worden bij een daarvoor gekwalificeerd bedrijf.

8.4. Bransbest is slechts aansprakelijk voor door de klant geleden zaak-en/of letselschade indien die schade is ontstaan als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het niet nakomen van een verplichting van Bransbest, of indien sprake is van opzet of grove schuld van Bransbest, of diens medewerkers of vertegenwoordigers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen Bransbest verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

8.5 Bransbest is nimmer aansprakelijk voor handelen van derden.

8.6. Bransbest is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder, maar niet uitsluitend wordt verstaan: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij Bransbest of haar leveranciers, transportproblemen, weersomstandigheden, geweld, oproer, rellen of optreden van politie en/of brandweer.

9. Privacy en Gegevensbescherming

9.1. Persoonlijke gegevens worden verwerkt conform de privacyverklaring van Bransbest. Deze zijn te vinden op de website van Bransbest.

10. Toepasselijk Recht en Geschillen

10.1. Op alle overeenkomsten en geschillen is het Nederlands recht van toepassing.

10.2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Bransbest gevestigd is.

bottom of page